BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUK AV VIMENNPLUSS

1. INNLEDNING
Dette dokumentet (”Avtalen”) fastsetter hvilke betingelser og vilkår som gjelder for sluttbruker (”Kunden”) ved bruk av Vimennpluss(”Tjenesten”). Tjenesten leveres av Egmont Publishing AS (”Leverandøren”).  Med Tjenesten menes alle tjenester levert av Leverandøren eller av Leverandørens samarbeidspartner som har en naturlig sammenheng med Vimennpluss.

2. FORUTSETNINGER FOR TILGANG TIL TJENESTEN
For å kunne bruke Tjenesten må Kunden ha fungerende internettilgang, e-postadresse og norsk mobiltelefonnummer. Kostnader for internettilgang dekkes av Kunden. Dette gjelder også ved bruk av Tjenesten på nettbrett og evt mobiltelefon. Kunder som bruker Tjenesten via nettbrett og mobiltelefon (der det er tilgjengelig) må selv gjøre seg kjent med hvilke datatrafikkpriser som gjelder for sitt abonnement.

3. TILGANG, PRISINFORMASJON OG BETALINGSVILKÅR
Kunden må være minst 18 år eller inneha samtykke fra foresatte for å få tilgang til Tjenesten eller for å foreta kjøp i tilknytning til Tjenesten. Tilgang til Tjenesten skjer ved tegning av abonnement og/eller nedlastning av applikasjon(er) fra Tjenestens nettsider.

Innmelding til Tjenesten vil som hovedregel starte et abonnement. Ved kjøp av abonnement gjennom betalingsformer som tillater automatisk gjentakende betaling (som f.eks. kredittkort) vil betalingen gjentas automatisk når betaling for neste periode forfaller. Leverandøren er ansvarlig overfor Kunden for mottatt betaling for Tjenesten og henvendelser knyttet til betaling skal rettes til Leverandøren. Belastningen skjer på kjøpstidspunktet.

4. BEGRENSNINGER VED KUNDENS BRUK AV TJENESTEN
Bruk av Tjenesten skal kun være til privat bruk. Bruk av Tjenesten i kommersielle og offentlige sammenhenger er ikke tillatt.

Det er ikke tillatt å bruke Tjenesten på en måte som vil være i strid med de rettighetsbegrensninger som gjelder for innholdet i Tjenesten. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, forbud mot å (i) gjøre tekniske inngrep i Tjenesten for å bruke Tjenesten på annen måte enn det som er tiltenkt og tillatt i henhold til denne Avtalen, (ii) kopiere og/eller offentliggjøre innhold fra Tjenesten, (iii) kunstig øke antall nedlastinger (vi) overdra brukernavn og passord til andre, (v) omgå tekniske mekanismer i Tjenesten som er etablert for å beskytte innhold fra reproduksjon/distribusjon, (vi) benytte tjenesten i strid mot gjeldene rett og (vii) ikke respektere gjeldende geografiske/territoriale begrensninger.

Leverandøren kan stenge Kundens tilgang til Tjenesten dersom det er grunn til å tro at Kunden misbruker Tjenesten, for eksempel ved at Tjenesten benyttes av andre enn det som er tillatt i følge Kundens abonnent.

Tjenesten kan inneha komponenter som tar i bruk midlertidig lagring av innhold på de forskjellige plattformene (også kalt ”offline mode”). Kunden har tilgang til dette innholdet så lenge Kunden har gyldig tilgang til dette i henhold til sitt gjeldende abonnement. Det er ikke tillatt å tilegne seg tilgang til dette innholdet via andre mekanismer enn de som er tilgjengelige via Tjenesten. Slikt innhold skal ikke kopieres og/eller gjøres tilgjengelig utenfor Tjenesten.

Nedlastet innhold som er kjøpt gjennom Tjenesten (typisk magasinfiler) er tillatt brukt på alle plattformer som disponeres av Kunden for Kundens personlige bruk, så sant slik bruk ikke er i strid med andre vilkår i denne Avtalen.


5. ABONNEMENT
Dersom ikke annet er spesifisert ved opprettelsen av abonnementet er et abonnement på Vimennpluss løpende og fornyes automatisk hver 30. dag. Det betyr at du vil bli belastet månedsprisen dersom du ikke har stoppet abonnementet før perioden du er inne i er over. Dette gjelder også gratis prøveperioder. Et abonnent kan bare brukes til lesing via en enhet om gangen per registrert bruker.

Som hovedregel vil det ikke være bindingstid. Det kan allikevel forekomme bindingstid på enkelte abonnement. Det vil i så fall være tydelig kommunisert ved bestilling.

Abonnement kan sies opp fortløpende. For abonnement uten bindingstid vil oppsigelsen tre i kraft ved utgangen av den perioden som Kunden har betalt for. For abonnement med bindingstid vil oppsigelsen tre i kraft ved utgangen av bindingstidsperioden.


6. KUNDENS ANGRERETT
Kunden kan angre kjøpet av Tjenesten etter angrerettslovens bestemmelser. Angreretten gjelder frem til Kunden første gang logger seg på og dermed tar i bruk Tjenesten.

7. OPPHAVSRETTBEGRENSNINGER PÅ INNHOLDET
Innholdet i Tjenesten tilhører tredjeparter og er kun for Kundens personlige bruk. All kopiering, distribusjon eller annen bruk av slikt innhold er forbudt uten skriftlig forhåndssamtykke fra rettighetshaverne til innholdet. Kunden har ingen rettigheter til kommersiell bruk, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribusjon eller promotering av innholdet. Kunden har heller ingen rettigheter til bruk som krever en lisens for offentlig fremføring/visning. Kunden skal bare bruke innholdet på plattformer som Kunden selv disponerer for sin personlige bruk og som støtter det tekniske beskyttelsessystemet. Kunden skal ikke omgå det tekniske beskyttelsessystemet. Uautorisert bruk kan innebære brudd på gjeldene lovverk. Kunden samtykker i at rettighetshavere til innhold i Tjenesten kan håndheve denne avtalen direkte mot Kunden.


8. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER (PERSONVERN)
Ved å inngå abonnementsavtalen samtykker du til at vi kan behandle personopplysninger i samsvar med våre retningslinjer for personvern


9. LEVERANDØRENS RETTIGHETER
Dersom Kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter Avtalen, og dette ikke skyldes forhold på Leverandørens side, kan Leverandøren nekte Kunden tilgang til Tjenesten.

Kunden samtykker til at Leverandøren kan sende tjenesterelatert informasjon til Kunden i form av SMS og epost.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE VEDRØRENDE TJENESTEN
Tjenesten leveres som den er, og Leverandøren forbeholder seg retten til å endre Tjenestens funksjonalitet og utvalg av innhold løpende. Leverandørens ansvar som følge av feil eller andre ansvarsbetingende forhold knyttet til Tjenesten er begrenset til det beløp Kunden har betalt for tilgang til Tjenesten for den aktuelle perioden.

Mindre tekniske problemer må påregnes og er ikke å anse som mislighold av Avtalen mellom Kunde og Leverandør. Jevnlige oppdateringer av Tjenesten vil også kunne forekomme.

Leverandøren står fritt til å tilby tilgang til Tjenesten via de mobile håndsett som Leverandøren finner formålstjenelig. Leverandøren forbeholder seg også retten til å ikke lenger støtte enkelte mobile håndsett som tidligere har vært støttet.


11. TVISTELØSNING
Tvister skal søkes løst i minnelighet. Hvis partene ikke kommer til enighet kan tvisten bringes inn for passende klageorgan eller de alminnelige domstoler ved saksøktes verneting.

12. ENDRINGER AV VILKÅR
Leverandøren kan med rimelig varsel endre vilkårene i denne Avtalen eller innføre nye regler, vilkår eller betingelser for Kundens bruk av Tjenesten. Tjenesten er for tiden i en betattest, og tjenesten kan derfor opphøre på kort varsel. Abonneneter på tjenesten vil da ha tilgang på appen og nye utgivelser ut perioden de har betalt (som kun vil være ut måneden. Kunden skal informeres skriftlig om endringer som er til ulempe for Kunden, såfremt endringene skyldes forhold innenfor Leverandørens kontroll. Kunden skal innen en fastsatt frist ha mulighet til å akseptere slike endrede vilkår i Avtalen. Endring av øvrige avtalevilkår kan gjøres etter kunngjøring. Fortsatt bruk av Tjenesten etter at de endrede vilkårene er trådt i kraft innebærer aksept av de endrede vilkårene.


01.11.2014, V1.1